Plens i juntes de govern

Calendari de les Juntes de Govern

Calendari de les Juntes de Govern

Periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern  Local: La Junta de Govern Local, per exercir les seves competències resolutòries, celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat quinzenal. El dia de celebració serà, preferentment, el divendres. Si aquest coincideix amb festiu o inhàbil, serà d'aplicació la mateixa disposició establerta per a les sessions ordinàries del Ple. L'hora de celebració serà, preferentment, a les 13:30 hores.