Organització institucional

Organització institucional

L'organització i el règim de funcionament dels Òrgans de Govern i Administració de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola es regeixen per les disposicions del Reglament Orgànic Municipal en els termes previstos per la legislació de règim local.


Òrgans de govern

L'Ajuntament del Palau d'Anglesola s'organitza en diferents òrgans de govern establerts en les lleis:

Ple

Alcaldia

- Tinències d'Alcaldia

Junta de Govern Local


Altres òrgans complementaris o comissions:


- La Comissió Especial de Comptes

- La Mancomunitat intermunicipal d'Aigües

- El Consell Escolar del CEIP “Arnau Berenguer”. Amb representació per part del Sr. Jordi Martinez i Atero

-  Centre cultural i recreatiu “L’Esbarjo”. Amb representació per part de la Sra. Maite Teixidó i Jovells.

- Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Serveis del Palau d'Anglesola, S.L.,  amb representació per part de les següents regidores: 

  • Sr. Francesc Balcells i Teixidó, alcalde, que en serà el President.
  • Sra. Maite Teixidó i Jovells.
  • Sr. Joan Ramon Valls i Llobera.
  • Sra. Carme Tàpies i Llobera
  • Sra. Irene Ruestes i Guillem 


Les tinències d'Alcadia

Les Tinències d'Alcaldia substitueixen l'Alcaldia per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o malaltia d'aquesta, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives, a excepció de la revocació de les delegacions atorgades o a nomenament directe per l'Alcaldia, i essent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.

1a Tinència d'Alcaldia: Carme Tàpies i Llobera

2a Tinència d'Alcaldia: Maite Teixidó i Jovells

3a Tinència d'Alcaldia: Xavier Costa i Monyarc


La Comissió Especial de Comptes

La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació.

El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

La presidència d'aquesta Comissió l'ocupa l'alcalde o alcaldessa.


Composició:

President:

-Sr. Francesc Balcells i Teixidó (Alcalde)

Vocals:

En representació del grup municipal Ara el Palau

- Sr.Jordi Martinez i Atero, representa 4 vots.

En representació d’Agrupació Units pel Palau - Federació d’Independents per Catalunya (AUP-FIC):

- Sra. Carme Tàpies i Llobera, representa 2 vots

En representació del grup municipal Junts per Catalunya

- Sra. Montserrat Meseguer Muñoz, representa 5 vots

Presidenta suplent:

- Sra. Maite Teixidó i Jovells, del grup municipal Ara el Palau.

Vocals suplents:

En representació del grup municipal Ara el Palau:

- Sr. Xavier Costa i Monyarc, representa 4 vots

En representació d’Agrupació Units pel Palau - Federació d’Independents per Catalunya (AUP-FIC):

- Sr.Joan Ramon Valls i Llobera, representa 2 vots

En representació del grup municipal Junts per Catalunya:

- Sra. Montserrat Meseguer Muñoz, representa 5 vots


La Mancomunitat intermunicipal d'Aigües

La Mancomunitat intermunicipal per a la potabilització de les aigües de Mollerussa compta amb els següents representants municipals:

- El Sr. Alcalde, Francesc Balcells i Teixidó.

- La regidora  Sra.Carme Tàpies Llobera