Informació pública

Tenim dret als continguts públics:

Accés a informació pública


DRET ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA


2020


TIPOLOGIA

REGISTRE ENTRADES

RESOLTA

DESESTIMADA

 Sol·licitud informació sobre el Pla de Polítiques d’Igualtat

2020-E-RC 762

 


 2021


TIPOLOGIA

REGISTRE ENTRADES

RESOLTA

DESESTIMADA

Sol·licitud informació sobre import global impostos directes pressupost 2019 i 2020

2021-E-RC 762

 

Sol·licitud relació actualitzada FHN

2021-E-RC 490

 


 

2022