Pla d'igualtat

Vivim en igualtat al Palau d'Anglesola:

Pla d'Igualtat

I Pla d'Igualtat del Palau d’Anglesola, 2019-2023


El Pla d'Igualtat de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, per al període 2019-2023, va néixer amb l'objectiu d’avançar cap a la transformació i canvi social i donar resposta al compromís municipal d'impulsar un Palau d’Anglesola igualitari i lliure de violència masclista.


Els governs locals han estat pioners en incorporar la igualtat de gènere en les seves polítiques i accions municipals. La proximitat amb la ciutadania i a la realitat social, situa a les administracions públiques locals en una posició idònia per assumir un paper actiu en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat dins el marc de les seves competències.


Per això l’Ajuntament del Palau d’Anglesola no pot quedar-se al marge de les polítiques d’igualtat i es compromet així a iniciar una etapa de forta implicació amb la igualtat d’oportunitats a través de l'elaboració d’aquest Pla d’igualtat d’oportunitats, i corregir així la situació de desavantatge en què es troben les dones, per tal d’assolir una igualtat real i efectiva.


Aquest Pla d’igualtat d’oportunitats s’aprova per un període de 4 anys (2019-2023) i passat aquest termini es revisarà i s’aprovarà un nou Pla.


VEURE EL PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS


VEURE EL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, L’ACTUACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE, PSICOLÒGIC EN EL TREBALL I PER RAÓ D’ORIENTACIÓ O IDENTITAT SEXUAL