Entitats

L'associacionisme municipal, un valor afegit pels vilatans

Subvencions a entitats

Subvencions a atorgar a les entitats del municipi del Palau d'Anglesola

Regulació de la normativa de subvencions:

  • Llei 38/2003 General de subvencions
  • Reial Decret 887/2006 Reglament de la Llei de subvencions
  • Llei 19/2013 de transparència (estatal)
  • Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern (catalana)
  • Bases i criteris subvencions entitats - (Descàrrega)


L'Ajuntament com a ens concedent de les subvencions a entitats del municipi del Palau d'Anglesola, ha de vetllar pel compliment de la normativa reguladora corresponent.

Caldrà presentar una SOL·LICITUD acompanyant la següent documentació:Si l'entitat no ho va fer en el seu moment, cal que s'adjunti els estatuts, l’acta fundacional i un certificat dels càrrecs VIGENTS. Això és requisit per a què es pugui atorgar qualsevol subvenció.

Presentada la sol.licitud a l’Ajuntament i, si i la documentació és correcta, l’Ajuntament per Junta de Govern aprovarà la subvenció corresponent, fixant un termini per justificar-la.

Feta l’activitat, caldrà la JUSTIFICACIÓ de la subvenció. Caldrà acompanyar la següent documentació:

  • Model Annex 1 – Memòria justificativa de les activitats realitzades durant l’any 2020
  • Model Annex 2 - Justificació econòmica i declaració jurada acompanyat de les factures i comprovants de pagament pertinents
  • Model Annex 3 - Estat de comptes de l’exercici 2020 (amb la relació de despeses i ingressos de l'activitat de l'entitat)


Es pot presentar a través del correu electrònic a ajuntament@elpalaudanglesola.com o amb paper a les Oficines de l’Ajuntament. Es pot presentar telemàticament presentant una instància en aquest enllaç:
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/

O amb paper a les Oficines de l’Ajuntament