Plens i juntes de govern

Competències de la Junta de Govern

Competències de la Junta de Govern

 

COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA DELEGADES EN LA JUNTA DE GOVERN


• Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. (art.21.1.g. LBRL i 53.1.h. TRLMRLC).


• Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans. (art. 21.1.n.  LBRL i 53.1.n. TRLMRLC).


• Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Així mateix correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats (D.A. 2a del TRLCSP).


• L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents (art. 53.1.q. TRLMRLC):


Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.


Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.


• L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per  a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. (art. 21.1.o. LBRL , 53.1.p. TRLMRLC i D.A. 2a de la LCSP)).


• Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat    expressament al Ple. (art.21.1.q. LBRL i 53.1.r. TRLMRLC).COMPETÈNCIES DEL PLE DELEGADES EN LA JUNTA DE GOVERN


• Exercir les accions judicials i administratives, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament en matèries de la competència respectiva. (art. 22.2.j. i 22.2.k. LBRL, i 52.2.k. TRLMRLC).


• La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (art. 22.2.m. LBRL, art. 52.2.m TRLMRLC).


• Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys, i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra. (art. 22.2.n. LBRL, 52.2.n. TRLMRLC i la D.A. 2a de la TRLCSP).


• L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l’alcalde/president, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor (D.A. 2a de la LCSP).


• L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els  pressupostos. (art. 22.2.ñ.  LBRL, i 52.2.o.  TRLMRLC).