Infoparticipa

Implementacions necessàries per complir els requisits:

Infoparticipa

El Mapa Infoparticip@ és un producte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP de la Universitat Autònoma de Barcelona, resultat d'haver desenvolupat i validat en 2012 el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya.

La informació és un dret fonamental per al bon funcionament de la democràcia. Les ciutadanes i els ciutadans, per a poder avaluar com gestionen els representants polítics els recursos col·lectius, intervenir en el debat públic i decidir amb criteris ben fonamentats, necessiten una informació alimentada per fonts transparents i de qualitat.

I els responsables polítics i tècnics de les administracions tenen l'obligació de proporcionar aquesta informació, completa i sanejada.

Internet facilita avui aquesta tasca. Els webs d'alguns ajuntaments són models de bones pràctiques, però d'altres han de millorar.

Al Mapa InfoParticipa s'hi publiquen els resultats d'avaluar si ofereixen dades bàsiques sobre quins són els representants polítics i com gestionen els béns col·lectius, ara amb nova plataforma i nous indicadors adaptats a la Llei de Transparència.

1.- Transparència de la Corporació


1.1.- Qui són les i els representants polítics?


Indicador 1. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

http://elpalaudanglesola.com/composicio.html


Indicador 2. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?

http://elpalaudanglesola.com/composicio.html


Indicador 3. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

http://elpalaudanglesola.com/composicio.html


Indicador 4. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i / o currículum?

http://elpalaudanglesola.com/composicio.html


Indicador 5. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) 

http://elpalaudanglesola.com/composicio.html


Indicador 6. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) 

http://elpalaudanglesola.com/composicio.html


Indicador 7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)? (en cas que no es percebi cap remuneració, s’explicitarà amb claredat)

http://elpalaudanglesola.com/composicio.html


Indicador 8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)?

http://elpalaudanglesola.com/composicio.html


Indicador 9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o alcaldessa?

http://www.elpalaudanglesola.com/agenda_alcalde.html


Indicador 10. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?

http://elpalaudanglesola.com/composicio.html


Indicador 11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?

http://elpalaudanglesola.com/composicio.html


1.2. Com es gestionen els recursos col·lectius?


Indicador 12. Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

Informació sobre la composició dels òrgans de govern


Indicador 13. Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/convocatories-de-sessions-del-ple

 

http://www.elpalaudanglesola.com/juntes-govern.html


Indicador 14. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?

http://www.elpalaudanglesola.com/composicio.html


Indicador 15. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/convocatories-de-sessions-del-ple

 

http://elpalaudanglesola.com/agenda/ple-ordinari-191219.html?fbclid=IwAR3Opy3MM_g2kep3LM4NHhUH-3kdgAX3ph1ymkUmmrN4sqR7KQxJaMbQjc0


Indicador 16. Es publiquen les actes del Ple Municipal?

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple


Indicador 17. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple? (no es comptabilitzarà en els municipis de menys de 5.000 habitants, que no hagin constituït la Junta de Govern)

http://www.elpalaudanglesola.com/juntes-govern.html


Indicador 18. Es publica el Pla de Govern?

www.elpalaudanglesola.com/uploads/Pla_govern_EPA.pdf


Indicador 19. Es publica la normativa municipal?

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments

 

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-fiscals


Indicador 20. Es publica la normativa urbanística?

http://elpalaudanglesola.com/geovisor-municipal.html


1.3. Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?


Indicador 21. Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/pressupost


Indicador 22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/execucio-pressupostaria-trimestral


Indicador 23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en el cas que no se’n facin, dins el període de vigència del pressupost, s’explicitarà amb claredat)

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/modificacio-de-pressupostos


Indicador 24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament?

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/compliment-dels-objectius-d-estabilitat-pressupostaria

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/endeutament


Indicador 25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/liquidacio-del-pressupost

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/compte-general


Indicador 26. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories?

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/relacio-de-llocs-de-treball-rlt


Indicador 27. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum? (en els casos en què no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat)

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/alts-carrecs-i-carrecs-eventuals

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/retribucions-indemnitzacions-i-dietes-dels-empleats-publics


Indicador 28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en què no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat)

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/resultats-de-les-convocatories-de-personal


Indicador 29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?

www.elpalaudanglesola.com/uploads/Urbans.pdf


www.elpalaudanglesola.com/uploads/Rustics.pdfIndicador 30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relacio-de-contractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relacio-de-contractes/relacio-de-contractes-oberts-i-negociats-historic


Indicador 31. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/termini-de-pagament-a-proveidors


Indicador 32. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en què no es convoquin s’explicitarà amb claredat)

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/451292


Indicador 33. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en què no se n’hagi firmat cap, s’explicitarà amb claredat)

https://www.seu-e.cat/ca/web/elpalaudanglesola/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/convenis-de-col-laboracio


Indicador 34. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits?

NO SE N’HA REALITZAT CAP CAMPANYA DAQUEST TIPUS.


2. Informació per a la participació

2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió de recursos col·lectius?


Indicador 35. Es publiquen notícies sobre les actuacions del día a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió?

http://elpalaudanglesola.com/actualitat.html


Indicador 36. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? http://elpalaudanglesola.com/actualitat.html


Indicador 37. Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple?

http://elpalaudanglesola.com/actualitat.html

http://elpalaudanglesola.com/actualitat/entreguem-mocio-de-censura-sentencia-proces-al-president-generalitat.html


Indicador 38. Es dona informació sobre la història del municipi?

http://elpalaudanglesola.com/historia.html


Indicador 39. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?

http://elpalaudanglesola.com/estadistiques.html

 

http://elpalaudanglesola.com/festes.html

 

http://elpalaudanglesola.com/comersos.html


Indicador 40. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?
http://elpalaudanglesola.com/agenda.html


Indicador 41. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució?

El responsable d'atenció a la premsa i comunicació és en Jordi Martínez i Atero, regidor de comunicació. Contacte: jordi.martinez@elpalaudanglesola.com 


2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?


Indicador 42. Es dona informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?

http://elpalaudanglesola.com/civisme.html


Indicador 43. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?

http://elpalaudanglesola.com/associacions.html


Indicador 44. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

http://elpalaudanglesola.com/processos_participatius.html


Indicador 45. S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

http://elpalaudanglesola.com/processos_participatius.html


Indicador 46. S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?

http://elpalaudanglesola.com/carta_serveis.html


Indicador 47. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

http://www.elpalaudanglesola.com/contacte.html


Indicador 48. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?

http://www.elpalaudanglesola.com/valoracio_serveis.html