Agenda d'activitats

30-06-22 a 30-06-22

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 19:00 hores sessió ordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.


ORDRE DEL DIA

                A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
 2. Expedient 155/2022. Festes locals 2023
 3. Expedient 96/2021. Procediment de Revisió d'Ofici Nul·litat
 4. Expedient 181/2022. Moció en defensa dels Jutjats de Pau
 5. Expedient 194/2022. MOCIÓ PER L'APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L'ACORD SOCIAL PER L'AMNISTIA I L'AUTODETERMINACIÓ
 6. B) Activitat de control

 7. Donar compte al Ple dels acords JGL (6-11)
 8. Donar compte Decrets/Resolucions alcaldia (del 20 al 43 de 2022)
 9. Informe Morositat 1rt T 2022
 10. Informe Execució Pressupost 1r T 2022
 11. Informe PMP 1r T 2022
 12. Control Intern 2021

            C) Precs i preguntes
Convocatòria de sessió del Ple