Agenda d'activitats

24-09-20 a 24-09-20

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 20:00 hores i a la sala d'actes de l'Ajuntamentsessió ordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Donar comptes de decrets
3. Modificació de Crèdit 3/2020
4. Donar compte Morositat 2T 2020
5. Donar compte PMP 2T 2020
6. Donar compte Execució pressupostària 2T 2020
7. Modificació règim dedicació de Càrrecs Públics
8. Ratificació al·legacions PUOSC
9. Conveni entre l'Ajuntament i Amics del motor del Palau
10. Aprovació inicial Consell Municipal dels Infants del Palau d'Anglesola (Consell d'Infants) i el Consell de Participació Adolescent del Palau d'Anglesola (Consellet - CPA)
11. Aprovació inicial denominació "Parc dels Drets de la infància i l'adolescència"
12. Inici treballs per a la declaració d'alguns Béns d'Interés Cultural
13. Al·lienacions immobles municipals
14. Aprovació inicial conveni col·laboració amb SCT
15. Moció suficiència financiera EELL
16. Moció per retirar honors a Joan Carles I
17. Moció en suport de les energies renovables
18. Moció contra l'espionatge
Precs i preguntes