Actualitat online

Nova Ordenança d'obres en règim de comunicació prèvia

Exposició de motius
L’exercici de les competències municipals pel que fa a la seva intervenció administrativa en els usos del sòl i en les llicències d’edificació, consisteixen bàsicament, en l’atorgament de llicències d’obres i la resolució de les ordres d’execució, d’acord amb el que està establert a la legislació urbanística i el planejament vigent.

De conformitat amb la legislació urbanística aplicable, estan subjectes a llicència prèvia, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres.

L’article 187 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, descriu els actes que estan subjectes a comunicació prèvia. Per altra banda els articles 72 a 76 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat regulen el procediment de presentació de la comunicació, terminis per a l’execució de les obres i verificació de dades, tant en la comunicació prèvia d’actes d’ús del sòl i d’implantació d’obres, com en la comunicació prèvia de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, i sempre baix el compliment dels preceptes establerts en l’esmentat reglament, les ordenances sobre ús del sòl i edificació i, si s’escau, per la legislació sectorial.

A l’empara d’aquesta habilitació legal, l’Ajuntament del Palau d’Anglesola considera que totes aquelles obres i actuacions puntuals de reparació, modificació i condicionament de les edificacions i finques, han d’estar sotmeses a un procediment administratiu més àgil, ràpid i eficaç que el d’una autorització o llicència prèvia, donat que per la poca complexitat tècnica que comporta, és suficient un control ex post.

Per aquests motius, l’Ajuntament del Palau d’Anglesola aprova una Ordenança que té com objectiu regular, simplificar i agilitzar la tramitació dels procediments administratius, necessaris en les actuacions urbanístiques detallades en el present document.

Article 1. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte regular el règim d’intervenció administrativa de totes aquelles obres i actuacions urbanístiques susceptibles de ser sotmeses al règim de comunicació prèvia, i dels requisits documentals per a sol·licitar-les per tal d’assolir una major eficàcia i agilitat en la serva tramitació.

Article 2. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança és el terme municipal del Palau d’Anglesola.

Article 3. Interpretació
Les normes d’aquesta Ordenança s’interpretaran segons el seu sentit literal, sempre d’acord amb la normativa urbanística i sectorial aplicable, amb la normativa de procediment administratiu comú, i amb la resta d’instruments de planejament i gestió aplicables i vigents en cada moment en el terme municipal.

Article 4. Vigència
La vigència de la present Ordenança és indefinida, mentre no s’aprovi de forma definitiva una ordenança posterior que la substitueixi o la derogui.

Aquesta Ordenança s’entendrà automàticament modificada quan normes de rang superior incideixin en ella directament, en el sentit disposat per les esmentades normes.

Article 5. Impostos i taxes municipals
Els impostos i taxes municipals aplicables a les comunicacions prèvies seran les establertes a les corresponents ordenances fiscals.

Article 6. Obres subjectes al règim de comunicació prèvia
6.1. D’acord amb l’article 187 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, estan subjectes a comunicació prèvia les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació d’ordenació de la edificació, no requereixen la elaboració d’un projecte.

6.2. Les actuacions descrites en l’apartat anterior tindran la consideració d’acte subjecte a llicència, i no a comunicació prèvia, si la seva ubicació es troba en terrenys qualificats com a Sòl no urbanitzable (SNU), Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) i Sòl urbanitzable no delimitat (SNUD). També estaran subjectes a llicència les actuacions als immobles que formen part del catàleg del patrimoni històric, artístic i arquitectònic.

6.3. En concret, les intervencions subjectes a comunicació prèvia, amb la descripció de la documentació a aportar són les que es detallen a continuació:

A. Intervenció en façanes, sense ampliació d’obertures (reducció d’obertures, canvis de tancaments practicables).
Documentació a aportar:
- Descripció detallada de les obres a realitzar
- Croquis estat actual
- Croquis estat reformat
- Descripció de les obres
- Nom, adreça i NIF/CIF de qui realitzarà l’obra.
- Import de l’obra (sense incloure l’IVA)
Nota: Cal comunicar el termini de la OVP (Ocupació de via pública).

B. Arranjaments de façanes fins 7 metres d’alçada amb bastida homologada o plataformes mòbils autopropulsades de tisora, articulades o telescòpiques (repicats, revestiments i pintats). Documentació a aportar:
- Descripció detallada de les obres a realitzar
- Croquis estat actual
- Croquis estat reformat
- Descripció de les obres
- Nom, adreça i NIF/CIF de qui realitzarà l’obra.
- Import de l’obra (sense incloure l’IVA)
Nota: Cal comunicar el termini de la OVP (Ocupació de via pública).

C. Elements sortints a la via pública: Para-sols, rètols. Documentació a aportar:
- Descripció detallada de les obres a realitzar
- Croquis en alçat i secció
- Nom, adreça i NIF/CIF de qui realitzarà l’obra.
- Import de l’obra (sense incloure l’IVA)
Nota: Cal comunicar el termini de la OVP (Ocupació de via pública).

D. Habitatges. Arranjaments, conservació i manteniment sense modificar la distribució i sense intervenció estructural (arranjament de lavabos i cuines, canvis de revestiments horitzontal i verticals, renovació d’instal·lacions).
Documentació a aportar:
- Descripció detallada de les obres a realitzar
-Croquis acotat de la distribució de l’habitatge on constin les superfícies i ventilacions existents.
- Nom, adreça i NIF/CIF de qui realitzarà l’obra.
- Import de l’obra (sense incloure l’IVA)

E. Local sense ús. Condicionament, adequació i reforma de locals sense ús específic i sense intervenció estructural.
Documentació a aportar:
- Descripció detallada de les obres a realitzar
- Croquis acotat de la distribució del local
- Nom, adreça i NIF/CIF de qui realitzarà l’obra.
- Import de l’obra (sense incloure l’IVA)

F. Execució de guals obra civil a la via pública. Documentació a aportar:
- Descripció detallada de les obres a realitzar
- Croquis normalitzat emplenat amb les cotes de referència o proposta d’execució
- Nom, adreça i NIF/CIF de qui realitzarà l’obra.
- Import de l’obra (sense incloure l’IVA)

G. La primera ocupació i utilització dels edificis.
Documentació a aportar
- Certificat final d’obra visat pel tècnic director de l’obra.
- Documentació exigida pels articles 75 i 76 del Decret 64/2014 Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

H. Canvi d’ús dels edificis excepte a residencial.
Documentació a aportar:
- Descripció detallada de les obres a realitzar
- Plànol d’emplaçament de l’edifici o del local respecte a l’edifici principal
- Croquis acotat de la distribució del local
- Nom, adreça i NIF/CIF de qui realitzarà l’obra.
- Import de l’obra (sense incloure l’IVA)
- Memòria de justificació del canvi d’ús sol·licitat

I. Tancament de solars urbans amb parets o tanques.
Documentació a aportar:
- Descripció detallada de les obres a realitzar
- Croquis de detall dels tipus de paret o tanca a realitzar i/o canviar.
- Nom, adreça i NIF/CIF de qui realitzarà l’obra.
- Import de l’obra (sense incloure l’IVA)

J. Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
Documentació a aportar
- Descripció detallada de les obres a realitzar
- Plànol d’emplaçament de la ubicació del cartell o tanca
- Croquis de mides del cartell o tanca, fotomuntatge de la situació final del cartell
- Nom, adreça i NIF/CIF de qui realitzarà l’obra.
- Import de l’obra (sense incloure l’IVA)

Article 7. Actuacions contràries a la legislació urbanística i el planejament
La comunicació prèvia no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent.

Article 8. Règim de tramitació
La comunicació prèvia s’ha de presentar amb caràcter previ a l’inici o modificació de les obres o actuacions urbanístiques objecte de la mateixa que s’efectuarà sota l’exclusiva responsabilitat de la persona interessada i de les persones que hagin elaborat la documentació presentada.

La comunicació prèvia té els efectes previstos a la normativa sobre procediment administratiu comú des del moment en què té entrada al Registre General d’aquest Ajuntament, en format imprès o electrònic, i faculta als serveis tècnics municipals per exercir les funcions de verificació de la documentació presentada, inspecció i comprovació dels fets comunicats.

La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que acompanyi o s’incorpori a una comunicació prèvia, o la no presentació d’aquesta davant l’Ajuntament, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’execució de l’obra afectada des de el moment en què es tingui constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que puguin correspondre.

Tanmateix, la resolució de l’Ajuntament que declari tals circumstàncies, podrà determinar l’obligació de l’interessat de restituir la realitat física o jurídica al moment previ a l’inici de les obres.

Article 9. Esmena de deficiències
Les deficiències que es detectin pels serveis municipals en la comunicació prèvia i en la documentació presentada, seran comunicades a la persona interessada, perquè en el termini màxim de deu dies procedeixi a la seva esmena.

En cas de no esmenar les deficiències comunicades en el termini assenyalat, es tindrà a la persona interessada per desistit/desistida de la seva petició, d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 10. Termini d’inici i acabament de les obres
En les comunicacions prèvies per executar obres, la data per començar-les serà la que s’indiqui a la comunicació sempre que no excedeixi en dos mesos la data de presentació. En el seu defecte, la data d’inici per computar els terminis es considerarà la data de presentació al registre. El termini per finalitzar-les es determinarà en funció del principi de proporcionalitat, d’acord amb la següent taula:
Pressupost Termini
De 0 a 6.000 € 2 mesos
De 6.000,01 a 12.000,00 € 5 mesos
Més de 12.000 € 7 mesos

Transcorregut aquest termini, i en cas de no haver-se executat totalment les obres, per poder-les continuar, s’haurà de sol·licitar una pròrroga que serà concedida amb una durada equivalent al 50% del termini atorgat inicialment.

Article 11. Inspecció municipal de les obres
- Pla de verificació
11.1. Per tal de complir amb els objectius del pla, les comunicacions prèvies seran verificades per tal de comprovar la formalitat i correcció e la documentació.

11.2. Objectius del Pla de verificació d’obres.
- Garantir que les obres d’edificació i usos del sòl compleixin la normativa urbanística i la resta de normativa sectorial i tècnica que els resulti d’aplicació.
- Garantir que les obres s’han executat de conformitat amb el que es detalla a la comunicació prèvia.
- Detectar obres no comunicades o que excedeixen la comunicació prèvia i promoure i garantir la seva legalització, o la seva restauració, segons s’escaigui, i d’acord amb els procediments urbanístics aplicables.

11.3. Inspecció de les obres
Totes les obres regulades en aquesta Ordenança, queden subjectes a l’acció inspectora potestativa de l’Ajuntament, en qualsevol moment, independentment de l’acció inspectora en les matèries que correspon a altres administracions.

Durant l’execució de les obres, els serveis tècnics municipals podran examinar els treballs, sempre que ho considerin convenient, bé perquè ho ordeni l’autoritat competent, bé per denúncia o a petició de la persona interessada o tercers amb interès. Aquests serveis tècnics també, podran ordenar les mesures necessàries per garantir l’absència de risc o perill per a persones o béns.

La inspecció comprendrà tots els aspectes relacionats amb l’obra especialment els referents al compliment dels paràmetres urbanístics utilitzant els mitjans tècnics necessaris, per aquest motiu el número de inspeccions dependrà de la complexitat de l’obra i el compliment dels paràmetres recollits en la comunicació prèvia.

El titular de la comunicació, personalment o per mitjà de persona que el representi estan obligats a assistir als actes d’inspecció quan siguin citats a l’efecte, com també a facilitar l’entrada a la finca dels serveis tècnics municipals.

En cas d’incompliment d’aquests deures, els tècnics municipals donaran compte a l’Ajuntament per tal d’iniciar les accions que corresponguin d’acord amb la normativa vigent.

En el procés d’inspecció s’examinarà si les obres s’ajusten a la comunicació presentada, i s’emetrà un informe al respecte. A la vista d’aquest informe, si es detecta un incompliment de les actuacions autoritzades, la Corporació municipal podrà requerir al titular que ajusti l’execució de l’obra a les mateixes, o bé acordar amb caràcter provisional la immediata suspensió de les obres i l’adopció de les mesures de protecció necessàries, sens perjudici de la instrucció del corresponent expedient sancionador.

Article 12. Canvi de titularitat de les comunicacions prèvies
Les comunicacions prèvies degudament legitimades, són susceptibles d’efectuar canvi de titularitat.

12.1. Els subjectes que intervenen en el canvi de titularitat en el cas de les obres subjectes al règim de comunicació prèvia, han de comunicar-ho per escrit a l’òrgan que va atorgar-la i legitimar la comunicació prèvia. A la petició de canvi de titularitat ha de constar la documentació necessària per a l’acreditació dels intervinents, així com de la conformitat d’ambdues parts.

12.2. Si els subjectes que intervenen en el canvi de titularitat, no la comuniquen a l’òrgan que va atorgar legitimar la comunicació prèvia, són responsables solidaris dels danys que puguin derivar-se de l’actuació i dels actes de disciplina urbanística que corresponguin.

Una vegada produït el canvi de titularitat, les responsabilitats i obligacions dels anteriors titulars derivades de les comunicacions prèvies, són assumides pels nous titulars. En defecte de comunicació, els subjectes intervinents en el canvi de titularitat, són responsables solidaris dels danys que puguin derivar-se de l’actuació.

Article 13. Entrada en vigor
La present Ordenança, una vegada hagi tingut lloc l’aprovació definitiva i la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la província, sens perjudici de la publicació de la ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, iniciarà la seva vigència el dia 1-01-2022.

El Palau d’Anglesola, 21  d'octubre  de 2021

L’alcalde,