Actualitat online

ACORDS PLENARIS EN EXPOSICIÓ PÚBLICA

A la seu electrònica, i, concretament, en l'apartat "Tauler d'anuncis", podeu consultar els acords adoptats pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària de data 08-04-2020 i que estan sotmesos a exposició pública:

  • Conveni amb el Departament d'Educació per a l'ampliació de l'Escola
  • Conveni amb tres protectores d'animals per a la recollida dels animals abandonats
  • Codi de bona conducta dels alts càrrecs municipals
  • DUPROCIM, document del Pla de Protecció Civil corresponent al nostre municipi
  • Supressió del Registre municipal de parelles de fet

Obrir el Tauler d'anuncis