Avis legal

Dades de caràcter personal


L'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola actuarà en conformitat amb allò que estableix la llei de Protecció de Dades: totes aquelles dades que es recullin a voluntat dels seus usuaris seran tractades amb confidencialitat i seguretat, i registrades a l' Agència de Protecció de Dades, segons els termes de la llei.


AVIS LEGAL SOBRE L'ACCÉS AL CONTINGUT DEL PORTAL WWW.ELPALAUDANGLESOLA.COM


Tots els drets de propietat industrial i intel.lectual de l'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola, així com els elements continguts a la mateixa (que inclouen, entre d'altres, imatge, so, audio, vídeo, software o text), pertanyen a la l'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola o, altrament, a terceres entitats. L'usuari podrà visualitzar, imprimir, fer copia al disc dur, aquestos elements sempre i quan sigui per fer-ne us privat. Queda, per tant, expressament prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la modificació, alteració, descompilació i qualsevol altra operació d'enginyería inversa, d'aquestos elements.

L'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola proporciona l'accés a multidud d'informacions, serveis, programes o dades (d'aquí en endavant, "els continguts") a Internet que pertanyen a terceres parts i als que l'usuari pot tenir accés. L'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola no es fa responsable directa o indirectament de les reclamacions que es puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud, o correcció d'aquestos continguts, ni es converteix en l'editor dels mateixos.

L'usuari es compromet a fer un us adequat dels contnguts i serveis que l'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola ofereix a través de www.elpalaudanglesola.com i a no emprar-los per:

Incorrer en activitats il.lícites, o contràries a la bona de i l'ordre públic.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il.legal d'apología del terrorisme o que vagi en contra dels drets humans.

Provocar danys als sistemes físics i lògics de www.elpalaudanglesola.com, dels seus proveïdors o de terceres parts, introduir i difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol dels sistemes físics o lògics capaços de provocar els danys anteriorment esmentats.

L'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola es reserva el dret d'efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a Lleida.com, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es lliurin a través de la mateixa, com la forma en que aquestos apareguin presentats o localitzats.

L'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola, perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda del portal www.elpalaudanglesola.com, exercint totes les accions civils i penals que estimi pertinents.

En compliment amb la Ley34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de La información y el Comercio Electrónico (LSSI) i la legislació sectorial concordant, s'informa dels següents aspectes legals:

Empresa responsable legal de la web: Ajuntament d'El Palau d'Anglesola
Domicili de Contacte: C/ Sant Josep, 1 25243 El Palau d'Anglesola (Lleida)


INFORMACIÓ GENERAL. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola es compromet a complir en tot moment la legislació vigent en relació amb la protecció de dades personals i, en particular, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), així com la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE).

Registre de les dades personals, finalitat i destinataris.
La informació i/o dades que voluntàriament ens facilitis a través d'aquesta web serà inclosa en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut a sota la responsabilitat de Societat Portal de Lleida.
l'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola té degudament inscrit i registra davant l'Agència de Protecció de Dades el seu fitxer de dades amb el nom XXXX, sota el número XXXX, que incorpora dades de caràcter personal, complint d'aquesta forma amb les prescripcions legals vigents al respecte.

l'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola garantitza la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i prendre totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o utilització no autoritzada. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà emprada amb propòsits comercials ni serà facilitada a tercers.
Tanmateix, l'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola, de conformitat amb el que s'estableix a la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (d'ara endavant, LOPD), pot obtenir les seves dades de tercer amb la deguda autorització, així com de fonts accessibles al públic. En aquest sentit, i segons la legislació vigent, tenen la consideració de fonts accessibles al públic el cens promocional, els repertoris telefònics i les llistes de persones que pertanyen a grups de professionals.
Igualment i en compliment del que s'estableix amb la LSSICE, a l'omplir els nostres formularis per accedir als diferents serveis o participar en les nostres promocions, demanarem la teva autorització expressa per a que puguem enviar-te publicitat e informació sobre els nostres productes, ofertes o serveis per qualsevol mitjà (postal, telefònic, electrònic o, fins i tot, SMS).

Drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició.
En compliment del que es disposa a la LOPD, podràs exercitar els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i d'oposició, contactant amb la nostra empresa, per correu ordinari al nostre domicili (Ajuntament d'El Palau d'Anglesola. C/ Sant Josep 1, 25243 El Palau d'Anglesola (Lleida)) o mitjançant correu electrònic a info@elpalaudanglesola.com, indicant en l'assumpte 'LOPD'. Per a fer-ho és necessari que especifiquis el teu nom i cognoms, adreça i telèfon.
Excepte en el supòsit de que l'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola t'hagi informat expressament de possibles cessions de dades a tercers i s'hagi obtingut el teu consentiment, cap tercer aliè a l'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola, tret del supòsits emparats per la legislació vigent, tindrà accés a la informació i/o dades personals dels usuaris de la nostra web. En cap cas l'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola cedirà a tercers dades personals de menors que accedeixin a la nostra web.

Confidencialitat i seguretat en el tractament de les seves dades i en les comunicacions electròniques.
l'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l'usuari, adoptant les mesures de seguretat necessàries de caràcter tècnic i organitzatiu que garantitzin la seguretat de les teves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat. Aquestes mesures aniran d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemats i els riscos a que estan exposades, de conformitat amb el que preveu el Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzat que continguin dades de caràcter personal.
La nostra companyia assegura, dintre del que és possible, i d'acord amb l'estat actual de la tècnica, la confidencialitat e integritat de les dades i la informació que els consumidors i usuaris de la web www.elpalaudanglesola.com ens facilitin per tal de complir amb les finalitats indicades abans.