Agenda d'activitats

15-10-19 a 15-10-19

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

D'acord amb el que disposen els articles 53.1 i 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, que se celebrarà avui dimarts, dia 15 d’octubre de 2019, a les 19:00 hores, a la Sala d'actes de la Casa la Vila, d'acord amb el següent:


ORDRE DEL DIA

  1. Declaració urgència
  2. Moció petició amnistia persones preses polítiques catalanes i defensa del dret d'autodeterminació


Convocatòria en pdf