Agenda d'activitats

30-10-19 a 30-10-19

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 20:00 hores i a la sala d'actes de l'Ajuntamentsessió extraordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.


ORDRE DEL DIA

  1. Presa de possessió regidora
  2. Aprovació inicial modificació crèdit 3/2019
  3. Aprovació inicial pressupost 2020
  4. Aprovació provisional modificació ordenances fiscals per a l'any 2020
  5. Aprovació règim de control intern simplificat
  6. Precs i preguntes
Convocatòria en pdf