Agenda d'activitats

12-03-20 a 12-03-20

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 20:00 hores i a la sala d'actes de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola, sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.


ORDRE DEL DIA

  1. Expedient 103/2020. Subvencions. Sol·licitud subvenció FEDER millora energètica enllumenat públic
  2. Expedient 118/2020. Aprovació definitiva, si s'escau, de l'ORDENANÇA REGULADORA DE NETEJA I TANCAMENT DE TERRENYS O SOLARS.
  3. Expedient 107/2020. Conveni col·laboració entre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'empresa municipal de Serveis (Ca la Cileta).