Actualitat online

Noves mesures per aturar la COVID-19

Limitació de l'entrada i sortida de persones

 • Es restringeix l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:
 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 • Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 • Assistència a centres docents i educatius.
 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
 • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 • A causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat urgent i inajornable degudament acreditada.
 • Queda restringida l'entrada i sortida de cada terme municipal durant els caps de setmana: des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, excepte per aquells desplaçaments, adequadament justificats pels motius anteriors.


 • Mobilitat permesa:

  • Dia 31 d’octubre i 1 de novembre: visita a cementiris dins la mateixa comarca.
  • Exercici individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs.
  • Entrada i sortida de cada terme municipal de les persones que estiguin gaudint d’algun tipus de permís penitenciari.
  • Desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.
  • Circulació en trànsit.
Resum restriccions