Actualitat online

Finalitza la primera fase d’ampliació del cementiri municipal

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha aprovat la certificació de final d’obra de la primera fase de l’ampliació del cementiri municipal. Les obres han consistit en la construcció d’una tanca perimetral amb xapa tipus “corten” per donar-li una estètica més moderna, així com el traçat interior de carrers, la xarxa de desguàs, i els espais enjardinats. Aquestes actuacions han suposat l’addició de més de 2.000 m2 de recinte tancat, que comunica directament amb el recinte actual. 

Igualment, s’ha condicionat un espai d’aparcament d’uns 1.800 m2 davant del nou recinte, una actuació molt esperada ja que actualment els vehicles havien de deixar-se a les vores de la carretera que va al Poal, amb els inconvenients i riscs que això suposa. Com a millores incloses a l’oferta, l’empresa guanyadora del concurs, ha dut a terme l’enjardinament i la instal·lació de reg. Les obres realitzades compten amb una  garantia per quatre anys. 

Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi, explica que en breu començarà la segona fase de les obres, “Aquesta actuació és una actuació molt necessària ja que no quedaven nínxols disponibles en el recinte actual. La segona fase que començarà tot seguit, suposarà la construcció de 94 nínxols nous”. Descriu Meseguer. 

L’alcaldessa recorda que l’ampliació de l’actual cementiri es duu a terme amb càrrec als pressupostos municipals vigents. “És una de les actuacions més importants que tenia projectades l’actual equip de govern, ja que estava dins el programa del grup municipal de CiU. El nou recinte s’ha construït en una finca confrontant situada al costat nord-oest del cementiri actual, la qual va ser adquirida per la corporació municipal al final de la passada legislatura”, recorda Meseguer. 

Recordem que aquesta primera fase, la qual ara ha acabat, es va adjudicar el passat mes de setembre mitjançant procediment obert a l’empresa GARROFÉ SAU per un import de 150.283 €, IVA inclòs, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, ja que va ser l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament. La direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de l’obra ha anat a càrrec dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.