Actualitat online

El Palau d’Anglesola compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha emès dictamen favorable en relació al Compte General de l’exercici 2016, que és el primer tràmit que s’ha de dur a terme a fi d’aprovar definitivament els comptes d’aquell exercici. En l’informe d’intervenció hi figura que l’Ajuntament presenta un ràtio d’estalvi net positiu, concretament del 17 %, i que indica que l’Ajuntament genera suficients recursos per al seu funcionament ordinari i per a la devolució de l’endeutament en cas que en tingués.

 

De l’informe es desprèn també que l’Ajuntament compleix la Regla de la despesa, ja que no se supera la taxa de referència que marca el Ministeri d’Economia. Igualment, es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que indica que existeix una situació d’equilibri en la generació de recursos sense la necessitat de disposar de finançament mitjançant altres operacions. Pel que fa a l’endeutament, es verifica que l’Ajuntament del Palau es troba sense endeutament i per tant, té la capacitat per concertar noves operacions de préstec, si fos el cas, per finançar futures inversions.

 

Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi explica que els comptes, ara que ja s’ha emès dictamen per la Comissió de Comptes, passaran a exposició pública i després serà sotmès a l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament. Posteriorment, serà enviat a la Sindicatura de Comptes i al ‘Tribunal de Cuentas’ del Govern Central dins del termini legal que disposa la legislació. Tots aquests tràmits es realitzen per part de l’Ajuntament complint en tot moment amb la normativa vigent i en el marc de les mesures preceptives de transparència econòmico-financera dels ens locals” afirma l’alcaldessa.

 

La Comissió Especial de Comptes del consistori ha revisat la documentació que ha preparat la secretària-interventora juntament amb el departament de comptabilitat de l’ens municipal. En l’informe d’intervenció consten les xifres i els índexs que serveixen per a emetre el dictamen, i que figuren en els documents comptables següents: balanç, compte de resultats, estat de liquidació del pressupost, memòria, actes d’arqueig i certificacions de saldos de les entitats bancàries. En aquest informe també hi consten les dades de l’empresa municipal de serveis del Palau d’Anglesola SL, que gestiona la residència de Ca La Cileta. El Compte general es confecciona d’acord amb els criteris establerts a la legislació vigent que regula les hisendes locals.