Actualitat online

BASES REGULADORES PER ENTITATS I ASSOCIACIONS

El Ple d'aquest Ajuntament en sessió de data 25-6-2020 va aprovar inicialment les Bases reguladores destinades a entitats i associacions del Palau d'Anglesola per a l'any 2020.

Podeu consultar aquestes Bases a la seu electrònica de l'Ajuntament en l'apartat "Tauler d'anuncis"